This job listing has expired and may no longer be relevant!

Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd yng Nghymru ceisio Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus (Cymru)

Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd 3-5y Mid Level  Govilon, Wales, United Kingdom 1 Mar 2018

Job Description

Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd yng Nghymru ceisio
Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus (Cymru)

Tua £40,000 + lwfans ariannol car + pensiwn a buddion eraill
Yng Ngofilon, De Cymru

Ynghylch y rôl

Yn y rôl newydd sbon hon, byddwch yn gweithio i sefydlu Glandŵr Cymru (yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd yng Nghymru) fel elusen llesiant a dyfrffyrdd bwysig ac fel partner darparu a strategol gwerthfawr. Yn arbennig, bydd hyn yn golygu cael cefnogaeth wleidyddol a chymorth polisi gan gyrff a phenderfynwyr allweddol yng Nghymru.

Amdanoch chi

Rydym yn chwilio am weithiwr polisi a materion cyhoeddus proffesiynol profiadol gyda hanes o feithrin cysylltiadau strategol, gan ddylanwadu ar bolisi cyhoeddus a gweithredu fel eiriolwr gwleidyddol. Yn ogystal â bod yn drafodwr, dylanwadwr a chyfathrebwr cadarn, bydd gennych wybodaeth drylwyr am y system wleidyddol yng Nghymru a materion polisi allweddol. Mae gradd neu gyfwerth mewn polisi cyhoeddus, gwleidyddiaeth neu bwnc cysylltiedig yn hollbwysig hefyd.

Amdanom ni

A ninnau’n un o elusennau mwyaf y DU, rydym yn cynnal 2,000 o filltiroedd o gamlesi, afonydd, dociau a chronfeydd hanesyddol, ynghyd ag amgueddfeydd, archifau a thrydydd casgliad mwyaf y wlad o adeiladau hanesyddol gwarchodedig – gan eu diogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Credwn mewn dyfrffyrdd byw sy’n trawsnewid lleoedd ac yn cyfoethogi bywydau. Bydd gwireddu’r weledigaeth hon yn her ddiddorol iawn. Dewch i fod yn rhan o hyn. 

I ymgeisio

Ein nod yw cynrychioli’r cymunedau amrywiol rydym yn rhan ohonynt ac rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned. Credwn yn gryf fod gweithlu amrywiol yn golygu amrywiaeth o ran syniadau a ffyrdd o feddwl a gweithio, sy’n cyfoethogi’r hyn rydym yn ei wneud.

I gael gwybod mwy ac i ymgeisio, ewch i’r wefan:

https://careers-canalrivertrust.icims.com/jobs/5284/policy-%26-public-affairs-manager-%28wales%29/job

Dyfynnwch y cyfeirnod 2018-5284 wrth ymgeisio.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 25 Mawrth 2018, am hanner nos.

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn ein swyddfa yng Ngofilon ar 16 ac 17 Ebrill 2018. Rhaid i’r ymgeiswyr fod ar gael ar un o’r dyddiadau yma i fynychu cyfweliad.

204 total views, 2 today Print Job